DUNG SAI TIÊU CHUẨN

CÔNG TY TNHH THÉP VĨNH THÀNH
Hotline: 0903759688
thepvinhthanhvn@gmail.com
DUNG SAI TIÊU CHUẨN
Ngày đăng: 16/04/2021 09:03 PM

  

   Size       H6      H7      H8      H9     H10      H11      H12
  ≤3.00mm    +0, -0.006    +0, -0.010   +0,-0.014   +0,-0.025   +0,-0.040    +0,-0.060   +0,-0.100
  3.01 – 6.00    +0, -0.008    +0, -0.012   +0,-0.018   +0,-0.030   +0,-0.048   +0,-0.075   +0,-0.120
 6.01 – 10.00    +0, -0.009    +0, -0.015   +0,-0.022   +0,-0.036   +0,-0.058   +0,-0.090   +0,-0.150
 10.01 – 18.00    +0, -0.011    +0, -0.018   +0,-0.027   +0,-0.043    +0,-0.070   +0,-0.110    +0,-0.180
 18.01 – 30.00    +0, -0.013    +0, -0.021   +0,-0.033   +0,-0.052   +0,-0.084   +0,-0.130    +0,-0.210
 30.01 – 50.00    +0, -0.016    +0, -0.025   +0,-0.039   +0,-0.062   +0,-0.100   +0,-0.160   +0,-0.250
 50.01 – 80.00      +0, -0.030   +0,-0.046   +0,-0.074   +0,-0.120   +0,-0.190   +0,-0.300
 80.01 – 120.00      +0, -0.035   +0,-0.054   +0,-0.087    +0,-0.120   +0,-0.220   +0,-0.350

  

 

Zalo
Hotline